Response from Administration of the Blagoveshchensk district of inland waterways

◄ Вернуться назад

Response about the made capital repairs of the Puteysky-104 ship the made OAO «Sudostroitelny zavod imeni Oktyabrskoy revolyutsii», from OAO «Administrations of the Blagoveshchensk District of Inland Waterways — Branch of Federal Budgetary Institution «Administration Amurskogo basseyna vnutrennikh vodnykh putey (ABRVVP)» — письмо от 12.01.2018 г.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.